O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Nurzec to teren o pięknej rzeźbie terenu, ciekawych krajobrazach i bogatej historii. Warto dowiedzieć się nieco więcej o naszej działalności.

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Nurzec przeważają żyzne siedliska lasowe i borowe. Głównym gatunkiem naszych drzewostanów jest sosna wraz z dużym udziałem gatunków liściastych. Średni wiek naszych lasów wynosi 57 lat, a przeciętna zasobność ponad 213 m sześć/ha.

Hodowla lasu

W ramach hodowli lasu leśnicy przygotowują sadzonki do zakładania upraw leśnych, wykonują odnowienia i zalesienia oraz wiele zabiegów pielęgnacyjnych: wykaszanie chwastów na uprawach, czyszczenia wczesne i późne.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku w ramach ochrony lasu podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka prowadzona przez nadleśnictwo ma na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną aby utrzymać jej liczebność na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi w ekosystemach.

Ochrona przyrody

Leśnicy Nadleśnictwa Nurzec w swojej codziennej pracy szanują przyrodę. Aby zachować ją w jak najbardziej naturalnej formie chronią jej najcenniejsze elementy w formie rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody i użytków ekologicznych.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Nurzec posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.