Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Nurzec przeważają żyzne siedliska lasowe i borowe. Głównym gatunkiem naszych drzewostanów jest sosna wraz z dużym udziałem gatunków liściastych. Średni wiek naszych lasów wynosi 57 lat, a przeciętna zasobność ponad 213 m sześć/ha.


DRZEWOSTANY

Drzewostany iglaste Nadleśnictwa Nurzec zajmują łącznie 73% powierzchni, cenne liściaste (dąb, jesion, klon, wiąz) 13% powierzchni pozostałe gatunki liściaste 14% . Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany jest sosna (71%powierzchni), dąb (13%) i brzoza (10%), pozostałe gatunki stanowią niespełna 7% powierzchni.

 

Dwa główne gatunki w nadleśnictwie-tutaj w symbiozie

SIEDLISKA

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest Lśw (żyzne lasy liściaste), występujący na powierzchni 8138,16 ha (36,07%). Siedliskami zajmującymi najmniejszą powierzchnię są: Bs (ubogie lasy sosnowe) na powierzchni 9,83 ha (0,04%) i Bb (lasy sosnowe na torfach) na powierzchni 1,10 ha którego udział stanowi poniżej jednej setnej procenta powierzchni lasów nadleśnictwa.

 

Typowe żyzne lasy liściaste