Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nurzec, ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Nurzec w dwóch budynkach. Budynek główny usytuowany jest bezpośrednio przy ulicy Akacjowej i znajdują się w nim główne działy: gospodarki leśnej, administracyjny, księgowy, posterunek straży leśnej. W drugim budynku znajduje się cześć działu administracyjnego odpowiedzialnego przede wszystkim za transport oraz sala do narad. Budynek ten jest położony w odległości ok. 30 metrów w linii prostej od budynku głównego. Budynki nie są połączone zabudowanym łącznikiem, przejście pomiędzy budynkami jest możliwe chodnikiem z kostki brukowej długości ok. 70 metrów.

Budynek główny posiada 2 kondygnacje użytkowe. Drugi budynek posiada jedną kondygnację użytkową. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 7:30 – 15:30.

Wejście główne do siedziby nadleśnictwa znajduje się od strony parkingu. Parking od siedziby nadleśnictwa oddziela droga publiczna. Wejście do budynku głównego nie posiada schodków. Wejście do drugiego budynku usytuowane jest na poziomie dwóch schodków. Pozostałe budynki czyli garaże i kotłownie są niedostępne dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem. Nie wyznaczono na nim miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku głównego znajduje się pochylnia wyłożona kostką brukową. Wejście główne prowadzi do holu oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku głównym możliwe jest tylko na poziomie "0" w obrębie holu. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Drzwi wejściowe do budynków posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń biurowych posiadają szerokość ok. 80 cm.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych posiadają progi.

W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia tłumacza (na miejscu lub online) pod warunkiem umówienia wizyty i zgłoszenia takiej potrzeby. Ze względów niezależnych od nadleśnictwa ostateczny termin wizyty zależy od dostępności usług tłumaczy języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 85 656 51 10 lub e-mailowo na adres nurzec@bialystok.lasy.gov.pl