Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan.

Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Corocznie w Nadleśnictwie Nurzec pozyskuje się ok. 120 tys. m3 drewna. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosny i świerka. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, klon, olsza i grab. Znaczna ilość drewna w nadleśnictwie pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.

Nadleśnictwo Nurzec jest jednostką samo finansującą się. Głównym źródłem dochodu jest sprzedaż drewna i produktów nie drzewnych. Na co dzień współpracujemy z wieloma odbiorcami z terenu gminy Nurzec Stacja, powiatu siemiatyckiego, województwa podlaskiego, a także z odbiorcami z kraju i z zagranicy łącznie z 65 firmami. Drewno nieposiadające cech do przerobu czyli drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii elektrycznej. Wygospodarowane przez nadleśnictwo środki finansowe przeznaczane są na zakładanie upraw, pielęgnację drzewostanów, ochronę lasu, ochronę przyrody, edukację leśną, a także na utrzymanie i modernizację osad i dróg leśnych i zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych pracowników nadleśnictwa.