Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka prowadzona przez nadleśnictwo ma na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną aby utrzymać jej liczebność na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi w ekosystemach.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka w nadleśnictwie prowadzona jest w dwudziestu dwóch wydzierżawionych obwodach łowieckich, siedem z nich to obwody leśne pozostałe są obwodami polnymi. Gospodarkę łowiecką prowadzą w nich myśliwi zrzeszeni w piętnastu Kołach Łowieckich.

Fauna leśna nadleśnictwa jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez łosie, jelenie, sarny i dziki. Łącznie na terenie nadleśnictwa ich liczebność szacuje się na: sarny 1650 szt, jelenie 470 szt, łosie 200 szt.

W naszych lasach spotkamy również wiliki i rysie.

Domek myśliwski WKŁ Jeleń w Nurcu Stacji

 

W celu poprawy warunków bytowych dla zwierzyny w łowiskach, koła łowieckie budują paśniki, lizawki, i zagospodarowują łąki i pastwiska śródleśne. Działania te mają na celu poprawę warunków bytowych zwierzyny i zmniejszanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę w uprawach i młodnikach leśnych, a także w uprawach rolnych.

Przeczytaj więcej o łowiectwie