Hodowla lasu

W ramach hodowli lasu leśnicy przygotowują sadzonki do zakładania upraw leśnych, wykonują odnowienia i zalesienia oraz wiele zabiegów pielęgnacyjnych: wykaszanie chwastów na uprawach, czyszczenia wczesne i późne.

  Głównym celem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w nadleśnictwie jest zapewnienie trwałości lasu oraz zwiększanie zasobów leśnych. Trwałość lasów w zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego jest osiągana przez uwzględnienie w gospodarce leśnej wzorców naturalnych, ukształtowanych przez przyrodę.

Hodowla lasu jest jedną z nauk leśnych gwarantującą zapewnienie trwałości lasu. W ramach hodowli lasu leśnicy nadleśnictwa corocznie wykonują następujące zadania:

  • odnowienia i zalesienia na powierzchni 200 hektarów,
  • pielęgnowanie gleby (tj. wykaszanie chwastów na uprawach) na powierzchni ok. 500 hektarów,
  • pielęgnowanie upraw i młodników w ramach czyszczeń wczesnych i późnych na powierzchni ok. 600 hektarów.

Jednym z głównych celów prowadzonej gospodarki leśnej w nadleśnictwie jest przebudowa istniejących drzewostanów brzozowych, sosnowych, osikowych na żyznych siedliskach lasowych i wprowadzanie na ich miejsce gatunków odpowiadających wymogom poszczególnych typów siedliskowych lasu. Stosowane przy przebudowie rębnie złożone mają na celu stworzenie najkorzystniejszych warunków dla wzrostu i rozwoju odnowień dębowych.

Uprawa dębowa - I i II etap przebudowy drzewostanów sosnowo-brzozowych w Leśnictwie Kadłub

Stosowane zabiegi pielęgnacyjne w poszczególnych etapach rozwoju drzewostanu mają na celu stworzyć najlepsze warunki dla wzrostu i rozwoju poszczególnych gatunków wchodzących w ich skład i uzyskanie w końcowym etapie egzemplarzy o najlepszych cechach genetycznych.

Młodnik dębowy w Leśnictwie Werpol

Gospodarka Szkółkarska

Gospodarka szkółkarska w nadleśnictwie oparta jest na produkcji sadzonek gatunków lasotwórczych takich jak: sosna, świerk, brzoza, olsza, dąb, jesion, klon, lipa a także licznej grupy gatunków biocenotycznych: jarząb pospolity, ligustr zwyczajny, śliwa ałycza, śliwa tarnina, bez czarny, bez koralowy, róża dzika, kruszyna, trzmielina zwyczajna, kalina koralowa, jabłoń płonka i inne. Sadzonki drzew i krzewów używane są do zalesień i odnowień w Lasach Państwowych i w lasach niepaństwowych.

 Kwatera sadzonek sosny 2-letniej na Szkółce Gospodarczej w Adamowie

Kwatera 3-letniego dębu na Szkółce Gospodarczej w Leśnictwie Wilanowo

Produkcja odbywa się w dwóch szkółkach gospodarczych zlokalizowanych w Leśnictwach Wilanowo i Kadłub.