Wydawca treści Wydawca treści

certyfikaty

 

PEFC

PEFC jest największym systemem certyfikacyjnym w Europie, funkcjonującym od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te ostały akredytowane w październiku 2008 r. Wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP w Białymstoku wdrożyły oraz stosują kryteria określone normami PEFC PL 1003:2012 Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania. Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (w tym Nadleśnictwo Nurzec) posiadają certyfikat prowadzenia gospodarki lesnej w systemie PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1 ważny do 13 listopada 2026r.

plik do pobrania: skan certyfikatu PEFC

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW W LASACH HCVF W NADLEŚNICTWIE NURZEC

Charakterystyka i cel wykonywania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu. Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się na:

- "Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podrecznik metodyczny" wydanym przez Ministerstwo Środowiska w 2004r.

Ponizej zamieszcza się zasady gospodarowania w lasach HCVF w Nadleśnictwie Nurzec 

KATEGORIA 1- Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1.1 Obszary w granicach rezerwatów przyrody

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 1.1.1 Obszary w granicach rezerwatów

Działania wynikające z potrzeb ochrony przyrody. Realizowane będą zabiegi zgodne z zapisami planów ochrony rezerwatów lub zadaniami ochronnymi rezerwatów. W przypadku rezerwatów bez określonych zadań wszelkie działania wykonuje się w uzgodnieniu z GDOŚ lub RDOŚ.

 

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków o łącznej powierzchni 128,05 ha

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 1.2 Strefy ochronne gatunków chronionych oraz ostoje i miejsca stałego występowania wyjątkowo rzadkich i ginących w regionie gatunków

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniami MŚ w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, roślin lub grzybów

2. W wyznaczonych strefach gniazdowania wykonywanie czynności gospodarczych po uzyskaniu decyzji RDOŚ

3. W przypadku gatunków chronionych nie wymagających tworzenia stref ochronnych prace gospodarcze wykonywane są według zapisów PUL po wykonaniu oceny potencjalnego wpływu na bioróżnorodność w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chroniony obiekt

4. Przy planowaniu zabiegów gospodarczych wykorzystywane są wytyczne zawarte w Poradniku ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 

 

KATEGORIA 3 - Ekosystemy skrajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 3.1 Świetliste dąbrowy, bory, brzeziny i świerczyny bagienne (w skali nadleśnictwa siedliska 91I0, 91D0)

1. Powierzchnie wyłączone z gospodarowania – nie prowadzi się żadnych działań gospodarczych.

2. Dopuszczalne są działania tylko wtedy gdy występują szczególne potrzeby przyrodnicze (np. cięcia przygodne w ramach zwalczania kornika drukarza, działania utrzymujące świetlistą dąbrowę we właściwym stanie).

3. Wykonywanie zadania zapisane w PZO o ile takie istnieje dla obszaru.

4. Wykonywanie zadań w celu poprawy jakości siedliska jeżeli są określone na podstawie ekspertyzy przyrodniczej.

5. Jeżeli stan siedliska budzi wątpliwości, należy zlecić ekspertyzę, która określi faktyczny stan siedliska.

 

HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 3.2 siedliska leśne wskazane w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (w skali nadleśnictwa 9170, 91E0, 91T0, 91F0)

1. Realizacja zadań zgodnie z PUL i PZO w sposób zapewniający:

a. Zgodność docelowego składu gatunkowego ze składem odpowiedniego naturalnego zbiorowiska leśnego

b. Zachowanie lub odtwarzanie elementów ważnych dla różnorodności biologicznej ekosystemu (grube drzewa, martwe drzewa, wykroty itp.)

2. Przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000

3. Przed realizacją zabiegu wykonuje się ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność biologiczną  w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chronione siedlisko

 

KATEGORIA 4 - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1 Lasy wodochronne

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 4.1 Lasy uznane za wodochronne decyzją Ministra Środowiska

Realizacja zadań zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i zabiegami z PUL z uwzględnieniem:

1. Stosowanie rębni zupełnej dopuszcza się w sytuacjach, gdy zastosowanie innego rodzaju rębni nie zapewni zrealizowania celu hodowlanego. Należy dążyć do stosowania rębni złożonych.

2. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000

3. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przed realizacją zabiegu wykonuje się ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność biologiczną  w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chroniony obiekt

4. Kategoria ta pokrywa się z n/w HCVF na powierzchni:

HCVF 1.2- 88,79 ha

HCVF 3.1 – 14,76 ha

HCVF 3.2 – 465,38 ha

HCVF 6- 0,41 ha

W tych przypadkach będą stosowane zasady gospodarowania odpowiednio dla danej grupy HCVF opisane wyżej

 

 

HCVF 4.2 Lasy glebochronne

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 4.2 Lasy uznane za glebochronne decyzją Ministra Środowiska

Realizacja zadań zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i zabiegami z PUL z uwzględnieniem:

1. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000

2. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przed realizacją zabiegu wykonuje się ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność biologiczną  w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chroniony obiekt

 

KATEGORIA 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

HCVF 6 Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

1. Uwzględnia się wolę i opinię lokalnej społeczności.

2. Planowane działania nie powinny stać w sprzeczności z możliwością zachowania zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu.

3. Ze względu na punktowe występowanie obiektów z tej kategorii prowadzenie działalności gospodarczej podlega ograniczeniom z jednoczesnym zachowaniem wartości kulturowych zainwentaryzowanych miejsc

 

Mapy  lasów HCFV i ONG są do pobrania z listy plików publikowanych poniżej.

Powierzchnia lasów nieobjętych gospodarowaniem w Nadleśnictwie Nurzec wynosi 477,51 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji lasów nadleśnictwa  można uzyskać w biurze nadleśnictwa pod numerem telefonu (85) 65 65 114. Wyjaśnień udziela Natalia Gontarz.

Poniżej umieszczamy plik do pobrania obrazujący wyniki monitoringu stanu lasu i gospodarki leśnej.