Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Witanowszczyzna

Rezerwat „Witanowszczyzna”

          Obiekt tętniący życiem. Rzadko występująca tutaj roślinność zielna, wiele gatunków ptaków i ssaków oraz piękno lasu to jedne z wielu czynników do stworzenia rezerwatu i ochrony tego miejsca.

Utworzony został 10.12.2007 roku Rozporządzeniem Wojewody Podlaskiego
Nr 18/07 (Dz.U. Nr 279, poz. 3201). Powierzchnia rezerwatu przyrody według aktu powołującego wynosi 80,80 ha. Według najnowszego rejestru gruntów nadleśnictwa, powierzchnia rezerwatu wynosi 81,70 ha (wynika to z powierzchni użytków gruntowych). Rezerwat utworzono w celu zachowania stanie naturalnym ekosystemów leśnych lasów łęgowych i grądów, a w szczególności zachowanie stanowisk rzadko występujących na niżu gatunków górskich tj. parzydła leśnego (Aruncus sylvestris), cebulicy dwulistnej (oszloch) (Scilla bifolia) oraz bodziszka żałobnego (Geranium phaeum). Przez część środkową przepływa rzeka Pulwa, która w czasie wiosennych roztopów i dużych opadów deszczu tworzy rozlewiska.

Dla rezerwatu utworzono plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3178).