Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Sokóle

Rezerwat „Sokóle”

Utworzony został 25.06.1990 roku Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (M.P. Nr 31, poz. 248). Powierzchnia rezerwatu przyrody według aktu powołującego wynosi 44,33 ha. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 maja 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 2282). Obszar rezerwatu obejmuje grunty stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 44,69 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych o typowych dla Wysoczyzny Drohiczyńskiej drzewostanach mieszanych, stanowiących ostatnie fragmenty dawnej Puszczy Mielnickiej.

Lasy rezerwatu to w przeważającej części starodrzewy dębowo-grabowe. W piętrze górnym, dominuje dąb Quercus robur,  w wieku 150-170 lat, z pojedynczą domieszką sosny Pinus sylvestris, brzozy brodawkowatej Betula pendula i klonu Acer platanoides. W niższych piętrach lasu dominuje grab Carpinus betulus. Zlokalizowany jest tu jeden z najstarszych, na tym terenie pomników przyrody - dąb szypułkowy. Powszechnie nazywany "ojcem dębów", mający około 365 lat. Obwód pnia dębu na wysokości 1,3 m wynosi 530 cm a wysokość 34 m. Za pomnik przyrody został uznany w 1955 roku. Oprócz wiekowych dębów rezerwat wyróżnia mozaika grądowej roślinności zielnej oraz obecność licznych gatunków fauny.

         Dla rezerwatu utworzono plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 15 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 3144).