Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Grąd Radziwiłłowski

Rezerwat „Grąd Radziwiłłowski”

Utworzony został 25.06.1990 roku Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (M.P. Nr 31, poz. 248). Powierzchnia rezerwatu przyrody według aktu powołującego wynosi 24,16 ha. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 4018). Obszar rezerwatu obejmuje grunty stanowiące własność Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 24,44 ha. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego fragmentu dawnej Puszczy Mielnickiej, dobrze wykształconego grądu typowego oraz szeregu gatunków chronionych.

Jest to wielogatunkowy las liściasty ze zwartym drzewostanem, którego głównymi komponentami są: dąb szypułkowy Quercus robur w wieku 150-200 lat, grab Carpinus betulus oraz sosna zwyczajna Pinus sylvestris. Mniej licznie reprezentowane są: klon zwyczajny Acer platanoides, lipa drobnolistna Tilia cordata, brzoza brodawkowata Betula pendula, osika Populus tremula, jesion wyniosły Fraxinus excelsior i wiąz górski Ulmus glabra.

           Dla rezerwatu utworzono plan ochrony ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 714).