Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Góra Uszeście

         Rezerwat „Góra Uszeście” został utworzony 11 kwietnia 1985r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (M.P Nr 7, poz. 60) na powierzchni 12,06ha. Aktualnie rezerwat funkcjonuje na podstawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Uszeście” (Dz.U. Województwa Podlaskiego z 2019r., poz. 3834) i obejmuje pow. 11,98 ha.

          Rezerwat obejmuje dwa pagórki morenowe o stromych zboczach, tzw. Duże i Małe Uszeście znajdujące się na północnym obrzeżu wsi Mielnik. Są to najwyższe wyniesienia na terenie Wysoczyzny Drohickiej. Duże Uszeście osiąga 204 m n.p.m., Małe Uszeście – 174 m. Wyniesienia te leżą w ciągu moren czołowych stadiału Warty, zwanego też stadiałem Mazowiecko-Podlaskim zlodowacenia środkowo-polskiego.

 Specyficzne warunki Góry Uszeście, podobnie jak i okolice Mielnika, spowodowały nagromadzenie w tym regionie wielu gatunków ciepłolubnych tworzących tzw. murawy kserotermiczne . W niższych partiach stoku występują zniekształcone bory mieszane typu Pino-Quercetum z dominacją sosny. Na terenie rezerwatu występują rośliny chronione:  goryczka krzyżowa, ostrołódka kosmata, sasanka łąkowa, wążymord stepowy.

 Dla rezerwatu ustanowiono zadania ochronne na okres 5 lat, powołane Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku nr 37/2020 z dnia 2 października 2020r.