Asset Publisher Asset Publisher

certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku i Nadleśnictwo Nurzec posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC® oraz PEFC.

FSC

Forest Stewardship Council® FSC-C107315 (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej, FSC®) jest międzynarodową organizacją „non-profit”, utworzoną po Szczycie Ziemi w 1992 roku. Celem jest wspieranie inicjatyw, zmierzających odpowiedzialnego zarządzania światowymi zasobami leśnymi oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych. Certyfikowanych w tym systemie obecnie jest 197 817 395 ha na świecie.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku certyfikatu Forest Stewardship Council® jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC® został wydany w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-008962 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 10 sierpnia 2021 r. Certyfikat FSC® obejmuje 28 nadleśnictw działających na obszarze administracyjnym RDLP w Białymstoku.

Certyfikat FSC® oznacza, że lasy RDLP w Białymstoku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

plik do pobrania: skan certyfikatu FSC®

lista nadleśnictw posiadających certyfikat FSC®

 

PEFC

PEFC jest największym systemem certyfikacyjnym w Europie, funkcjonującym od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te ostały akredytowane w październiku 2008 r. Wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP w Białymstoku wdrożyły oraz stosują kryteria określone normami PEFC PL 10003:2012 Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania. Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (w tym Nadleśnictwo Nurzec) posiadają certyfikat prowadzenia gospodarki lesnej w systemie PEFC o numerze CSL/722/2017 ważny do 13 listopada 2020r.

plik do pobrania: skan certyfikatu PEFC

 

                              

 

Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych

 

ZASADY WYKONYWANIA ZABIEGÓW w LASACH HCVF w NADLEŚNICTWIE NURZEC

Charakterystyka i cel wykonywania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu. Postępowanie w poszczególnych kategoriach HCVF opiera się na:

- "Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II-Gospodarowanie w HCVF" opracowanych i adaptowanych do warunków Polski przez Forest Stewardship Coucil (FSC®) w lipcu 2006r.

- "Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podrecznik metodyczny" wydanym przez Ministerstwo Środowiska w 2004r.

Ponizej zamieszcza się zasady gospodarowania w lasach HCVF w Nadleśnictwie Nurzec 

KATEGORIA 1- Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1.1 Obszary w granicach rezerwatów w których planuje się wykonywanie zabiegów ochronnych

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 1.1.1 Obszary w granicach rezerwatów w których planuje się wykonywanie zabiegów ochronnych o łącznej powierzchni 162,16 ha

Działania wynikające z potrzeb ochrony przyrody. Realizowane będą zabiegi zgodne z zapisami zadań ochronnych lub planów ochrony

 

HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków o łącznej powierzchni 128,05 ha

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 1.2 do tej kategorii zaliczono strefy ochrony ścisłej i częściowej gniazd ptaków drapieżnych orła bielika, kani czarnej, orlika krzykliwego ostoje cietrzewia oraz obszary bytowania gatunków priorytetowych takich jak wilk i ryś

1. W wyznaczonych strefach gniazdowania wykonywanie czynności gospodarczych po uzyskaniu decyzji RDOŚ

2. W obszarach występowania cietrzewia w oparciu o zasady gospodarowania wymienione w decyzji powołującej tą strefę po uzyskaniu decyzji RDOŚ

3. W przypadku gatunków chronionych nie wymagających tworzenia stref ochronnych prace gospodarcze wykonywane są według zapisów PUL po wykonaniu oceny potencjalnego wpływu na bioróżnorodność w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chroniony obiekt

4. Przy planowaniu zabiegów gospodarczych wykorzystywane są wytyczne zawarte w Poradniku ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 

 

KATEGORIA 3 - Ekosystemy skrajnie rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej o łącznej powierzchni 29,22 ha

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 3.1 do tej kategorii zaliczono bory bagienne na płytkich torfach i murszach 91D0-2b

Wyłączone z gospodarowania 

 

HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy o łącznej powierzchni 7545,08 ha

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 3.2 do tej kategorii zaliczono pozostałe siedliska wskazane w Dyrektywie Siedliskowej

Realizacja zadań zgodnie z PUL z uwzględnieniem:

1. Przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000

2. Przed realizacją zabiegu wykonuje się ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność biologiczną  w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chronione siedlisko

 

KATEGORIA 4 - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1 Lasy wodochronne o łącznej powierzchni 1996,30 ha

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 4.1 do tej kategorii zaliczono lasy wodochronne wyznaczone w PUL

Realizacja zadań zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i zabiegami z PUL z uwzględnieniem:

1. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000

2. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przed realizacją zabiegu wykonuje się ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność biologiczną  w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chroniony obiekt

3. Kategoria ta pokrywa się z n/w HCVF na powierzchni:

HCVF 1.2- 88,99 ha

HCVF 3.1 – 29,22 ha

HCVF 3.2 – 622,73 ha

HCVF 6- 0,56 ha

W tych przypadkach będą stosowane zasady gospodarowania odpowiednio dla danej grupy HCVF opisane wyżej

 

 

HCVF 4.2 Lasy glebochronne o łącznej powierzchni 51,18 ha

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 4.2 do tej kategorii zaliczono lasy glebochronne wyznaczone w PUL

Realizacja zadań zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i zabiegami z PUL z uwzględnieniem:

1. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przy planowaniu zabiegów wykorzystuje się wytyczne zawarte w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000

2. W przypadku wystąpienia gatunków i siedlisk chronionych przed realizacją zabiegu wykonuje się ocenę potencjalnego wpływu na różnorodność biologiczną  w celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu wykonywanego zabiegu na chroniony obiekt

 

 

Kategoria 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

HCVF 6 Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej o łącznej powierzchni 87,91 ha

Nazwa obiektu

Zasady gospodarowania

HCVF 6 do tej kategorii zaliczono lasy uzgodnione z lokalna społecznością

Ze względu na punktowe występowanie obiektów z tej kategorii prowadzenie działalności gospodarczej podlega ograniczeniom z jednoczesnym zachowaniem wartości kulturowych zainwentaryzowanych miejsc

 

Szczegółowe mapy i wykazy lasów HCFV są do uzyskania w siedzibie nadleśnictwa.

Powierzchnia lasów nieobjętych gospodarowaniem w Nadleśnictwie Nurzec wynosi 827,95 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji lasów nadleśnictwa  można uzyskać w biurze nadleśnictwa pod numerem telefonu (85) 65 65 114. Wyjaśnień udziela Kamil Wojciuk.

Poniżej umieszczamy plik do pobrania obrazujący wyniki monitoringu stanu lasu i gospodarki leśnej