Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to wg definicji ustawowej – „zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.

Wg danych z 2022r. w Polsce znajdowało się ponad 8 tys. użytków ekologicznych na powierzchni ponad 56 tys. ha. Obecnie na gruntach Nadleśnictwa Nurzec występuje 69 użytków ekologicznych na powierzchni 71,10 ha.