Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

W Polsce większość obszarów "naturowych" powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na terenie Nadleśnictwa Nurzec znajduje się pięć obszarów Natura 2000. Trzy z nich utworzono na podstawie Dyrektywy Siedliskowej ,chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt pozostałe dwa na podstawie Dyrektywy Ptasiej  wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków.

Obszary Specjalnej Ochrony Siedlisk (SOO):

- Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego - PLH200014

Obszar powołano w celu ochrony miejsc zimowania „naturowego" gatunku nietoperza - mopka Barbastella barbastellus. Według dostępnych danych kolonia tam zimująca i licząca ponad 400 osobników, oceniana jest na drugą co do wielkości na Podlasiu. W Europie mopek ma status gatunku wymierającego.

- Ostoja w Dolinie Górnego Nurca - PLH200021

Powołany w celu ochrony miejsc bytowania i rozrodu ptaków związanych z siedliskami podmokłych łąk w dolinie rzeki Nurzec przy zachowaniu ekstensywnej gospodarki rolnej.

- Ostoja Nadbużańska - PLH140011

Jest to jeden z najważniejszych obszarów dla ochrony ichtiofauny (ryb) w Polsce. Obejmuje ona 10 gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z koza złotawą i kiełbiem białopłetwym.Dodatkowo stanowi znaczny korytarz migracyjny ptactwa wodnego i innych zwierząt.

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

- Dolina Górnego Nurca - PLB200004

Powołany celem ochrony populacji różnych gatunków ptaków związanych z doliną rzeki Nurzec w tym jednej z największych populacji bociana białego.

- Dolina Dolnego Bugu - PLB140001

Powołany celem ochrony ptaków i ich korytarzy migracyjnych w dolinie rzeki Bug.

Przeczytaj więcej na temat sieci Natura 2000

Szczegółowe opisy obszarów Natura 2000 wraz z mapami można znaleźć tutaj