Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Nurzec występuje Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu". Utworzony został Uchwałą Nr XII/84/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1986 roku w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu" położony jest w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim na terenie gmin: Nurzec-Stacja, Mielnik, Siemiatycze, Miasto Siemiatycze i Drohiczyn. Obejmuje fragment Doliny Bugu wraz z kompleksem leśnym na północ od Mielnika o łącznej powierzchni  29960,99 ha. Jego położenie, przebieg granic oraz status określa obecnie Uchwała Nr XVIII/215/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” oraz zmieniająca ją Uchwała Nr LX/898/2023 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 18 grudnia 2023r.