Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi i zamówienia

   

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

 

Nadleśnictwo Nurzec informuje, że w dniu 15 września 2021 r. unieważniono postępowanie na Ogrodzenie w Milejczycach przy ulicy Szkolna 6. Znak postępowania: SA.270.65.2021.SA2.

 

 

                                                                                 Artur Gacki

 

                                                                              Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec

             

Nurzec Stacja 31.08.2021r.

Zn. SA.270.63.2021r.

Nadleśnictwo Nurzec informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. udzielono zamówienia na naprawę dróg leśnych zgodnie ze specyfikacją ujętą w postępowaniu, Zn.: SA.270.63.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Wykonawcy:

Usługi Transportowe

Henryk Boguszewski

Baciki Dalsze 10

17-300 Siemiatycze

                               Artur Gacki

                      Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec

 

            

                                                 Nurzec Stacja 31.08.2021r.

Zn. SA.270.60.2021.SA2

Nadleśnictwo Nurzec informuje, że w dniu 27 sierpnia 2021 r. udzielono zamówienia na dostawę żwiru zgodnie z postępowaniem, Zn.: SA.270.60.2021.SA2 z dnia 10 sierpnia 2021 r. Wykonawcy:

Usługi Transportowe

Henryk Boguszewski

Baciki Dalsze 10

17-300 Siemiatycze

                                            Artur Gacki

                              Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec

 

 

                  Nurzec Stacja, 02.09.2021r.

Zn. spr.: SA.270.65.2021.SA2

            Zapytanie o cenę

Nadleśnictwo Nurzec zainteresowane jest zleceniem wykonania remontu ogrodzenia osady służbowej Milejczyce, Szkolna 6.

Wymagany zakres prac do wykonania zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. Wymagany termin remontu ogrodzenia: 60 dni od daty podpisania umowy.

         Prace należy wykonać z wykorzystaniem własnych materiałów I klasy jakości posiadających krajowe certyfikaty.

 Przed złożeniem oferty, oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną i uwzględnić koszty wszystkich prac niezbędnych do wykonania powyższej usługi. Cena za wykonanie robót będzie traktowana jako cena ryczałtowa i nie będzie możliwości jej zmiany po przyjęciu oferty i podpisaniu stosownej umowy.

Nadleśnictwo wymaga doświadczenia w wykonaniu robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł netto, minimum dwie tego typu roboty w przeciągu 3 lat.

Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązuje się do wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu umowy (bezusterkowym), 30% zostanie zdeponowane na okres gwarancji.

 W związku z powyższym, jeżeli Wasza firma zainteresowana jest wykonaniem w/w prac, proszę w terminie do 10.09.2021r. do godziny 12:00 złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Nurzec w Nurcu Stacji ul. Akacjowa 3, 17-330 Nurzec Stacja ofertę na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zawierającą cenę netto i brutto, bądź przesłać ją za pomocy poczty e-mail: nurzec@bialystok.lasy.gov.pl wraz z wykazem wykonanych robót budowlanych celem wykazania doświadczenia. Wykaz powinien zawierać zakres wykonanych prac, nazwę zamawiającego, wartość robót netto/brutto, okres ich realizacji.

Na wykonane prace nadleśnictwo będzie wymagało udzielenia 3 letniej gwarancji. Nadleśnictwo nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Osoby do kontaktu: Kamil Miler tel. 516 306 508, Artur Tichoniuk 
tel. 85 656 51 15

 Niniejsze pismo nie stanowi zapytania ocenę ani ogłoszenia w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury bez podawania przyczyn.

                                                      Artur Gacki

                                    Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec