Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Mętna

                                                                                             

                                                                                              Nurzec Stacja 13.10.2021

ZG.2281.1.2016.2020                               

Ogłoszenie 

o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 636/224, 636/225, 636/226, 636/227, 636/228 położonej w miejscowości Mętna Gmina Mielnik

 

W dniu 04.10.2021r. o godzinie 12.15 w siedzibie Nadleśnictwa Nurzec odbył się przetarg ustny nieograniczony realizowany na podstawie art. 38 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 r na sprzedaż działek nr 636/224, 636/225, 636/226, 636/227, 636/228 położonej w miejscowości Mętna Gmina Mielnik o następującej charakterystyce:

1.         Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Siemiatyczach prowadzi Księgę Wieczystą Nr BI3P/00005705/3

2. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/224 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0186ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0186ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/225 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0017ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0017ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/226 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0018ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0018ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/227 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0021ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0021ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/228 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0050ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0050ha)

W przetargu wzięły udział trzy osoby które zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości przedstawiała się następująco:

- działka nr 636/224 - 4414,00 zł netto cena nabycia 4514,00 zł netto - nabywca Pan Marek Draniewicz zam. Białystok ul. Słonimska 21 m. 35, 15-028 Białystok

- działka nr 636/225 - 1454,00 zł netto cena nabycia 1554,00 zł netto nabywca Pani Maria Krystyna Kapelko, zamieszkała Adamowo 2/1, 17-307 Mielnik

- działka nr 636/226 - 1474,00 zł netto cena nabycia 1574,00 netto - nabywca Pan Józef Koc zamieszkały Adamowo 2/2, 17-307 Mielnik

- działka nr 636/227 - 1524,00 zł netto cena nabycia 1624,00 zł netto - nabywca Pan Józef Koc zamieszkały Adamowo 2/2, 17-307 Mielnik

- działka nr 636/228 - 2034,00 zł netto cena nabycia 2134,00 zł netto - nabywca Pan Józef Koc zamieszkały Adamowo 2/2, 17-307 Mielnik

 

Sprzedający zastrzega, iż sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT

w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty i podatki związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

 

 

 

                                                                                                          Akceptuję

 

                                                                                                        Artur Gacki

          Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec

 

 

 

  Nurzec Stacja dn. 02.09.2021

ZG.2281.1.2016.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nurzec ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Nurzec. Przetarg realizowany jest na podstawie art. 38 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

Dla n/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy X Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Siemiatyczach prowadzi Księgę Wieczystą Nr BI3P/00005705/3

2.         Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/224 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0186ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0186ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/225 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0017ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0017ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/226 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0018ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0018ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/227 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0021ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0021ha)

- działka oznaczona numerem geodezyjnym 636/228 położona w obrębie geodezyjnym Mętna, gmina Mielnik o powierzchni 0,0050ha (rodzaje użytków gruntowych B-0,0050ha)

3.         Opis nieruchomości: Działki znajdują się w miejscowości Adamowo w bezpośrednim otoczeniu lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec. Działki te są częściowo zabudowane i zagospodarowane. Na każdej z działek znajduje się część (około połowy) garaży będących własnością osób prywatnych, dodatkowo działka 636/224 jest częściowo ogrodzona. Garaże nie były przedmiotem wyceny nieruchomości wycena obejmowała tylko wartość gruntu sprzedawanych działek. Działki nie mają dostępu do drogi publicznej i znajdują się w kompleksie budynków osiedla przy PERN w Adamowie. Wszystkie działki objęte są umowami dzierżawy z właścicielami garaży zawartymi w celu korzystania z budynków na nich posadowionych i gruntu towarzyszącego.

4.         Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- Działki 636/224, 636/225, 636/226, 636/227, 636/228 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielnik zatwierdzonym uchwałą Nr XV/74/2000 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2000r. działki te znajdują się na obszarze przeznaczonym pod:

- lasy-elementy krajobrazu naturalnego o zasadach gospodarowania wg. ustaleń planów urządzenia lasów

- działki położone są na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu przewidywanym w części do poniesienia ochronności do rangi parku krajobrazowego.

5.         Sposób zagospodarowania nieruchomości.

W chwili obecnej działki pozbawione są roślinności leśnej częściowo zajęte pod budynki garażu. Budynki stanowią własność osób prywatnych i są przez nie użytkowane.

6.         Obciążenia nieruchomości: na w/w nieruchomościach nie ciążą żadne obciążenia. Do nieruchomości nie zgłoszono roszczeń reprywatyzacyjnych

7.         Zobowiązania, których przedmiotem są w/w nieruchomości.

Wszystkie działki są wydzierżawione na czas nieokreślony właścicielom garaży. Strony dopuszczają następujące możliwości rozwiązania umowy:

- z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron

- za porozumieniem i obopólną zgodą stron wyrażoną na piśmie

8.         Informacja o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków

Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.

9.         Cena wywoławcza nieruchomości wynosi odpowiednio:

- działka nr 636/224 - 4414,00 zł netto

- działka nr 636/225 - 1454,00 zł netto

- działka nr 636/226 - 1474,00 zł netto

- działka nr 636/227 - 1524,00 zł netto

- działka nr 636/228 - 2034,00 zł netto

Podana cena nie zawiera podatku VAT. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży będzie ona objęta tym podatkiem. Cena wywoławcza uwzględnia koszty związane z przeniesieniem własności poniesione przez nadleśnictwo (np. koszty ogłoszeń w prasie, operatu szacunkowego, podziału nieruchomości, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej)

10.Postąpienie w przetargu ustnym wynosi odpowiednio:

- działka nr 636/224 - 100,00 zł

- działka nr 636/225 - 100,00 zł

- działka nr 636/226 - 100,00 zł

- działka nr 636/227 - 100,00 zł

- działka nr 636/228 - 100,00 zł

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóki, mimo trzykrotnego wywołania przewodniczącego komisji przetargowej, nie ma dalszego postąpienia.

Cena oferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik przetargu zaoferuje cenę wyższą. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

11.       Termin i miejsce, w których można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości

Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszelkie dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w dni robocze w biurze Nadleśnictwa Nurzec w pokoju nr 14 lub pod numerem telefonu 85 65 65 114. Sprawę prowadzi Jarosław Kutyna.

12.       Termin i miejsce przetargu

Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 04.10.2021r. w siedzibie Nadleśnictwa Nurzec ul. Akacjowa 3 pokój nr 4, 17-330 Nurzec Stacja o godzinie 1215. Osoby uczestniczące w dniu w przetargu winny posiadać dowód osobisty i pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika) celem okazania Komisji przetargowej.

12.       Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium.  odpowiednio w wysokości

- działka nr 636/224 - 441,00 zł

- działka nr 636/225 - 145,00 zł

- działka nr 636/226 - 147,00 zł

- działka nr 636/227 - 152,00 zł

- działka nr 636/228 - 203,00 zł

Wadium wnosi się w pieniądzu, przelewem w wysokości określonej w ogłoszeniu na konto nadleśnictwa Nr 70203000451110000000721980. Wadium musi być na koncie nadleśnictwa najpóźniej do godz. 10.00 w dniu przetargu.  Na blankiecie przelewu proszę zamieścić wpis „przetarg-sprzedaż Mętna działka nr…… „z określeniem numeru działki na którą wnoszone jest wadium Do przetargu zostaną dopuszczone osoby które wniosły skutecznie wadium w określonym terminie.

Zwrot wadium  nastąpi na konto z którego zostało zapłacone, w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przegrali przetarg. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.

Wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa musi zostać udzielona na okres nie krótszy niż 60 dni licząc od daty przetargu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez sprzedawcę w terminie jej ważności, zobowiązanie gwaranta do wypłaty sprzedawcy pełnej kwoty wadium w razie nie uiszczenia przez oferenta ceny nabycia przedmiotu przetargu oraz w okolicznościach określonych w § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia  i nazwiska).

13. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości

Termin zapłaty całości ceny nabycia nieruchomości ustala się do godziny 13.00 w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, co oznacza, że do tego terminu pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Nadleśnictwa Nurzec. Umowa sprzedaży zostanie spisana w Kancelarii notarialnej.

Sprzedający zastrzega, iż sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem VAT

w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.

Nabywca nieruchomości pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty i podatki związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

14. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo Nurzec może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

15. Informacje uzupełniające

Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

W sprawach nie określonych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy zarządzenia

Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

 

 

 

                                                                                        Artur Gacki

 

                                                                            Nadleśniczy Nadleśnictwa Nurzec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń nadleśnictwa
  2. „Głos Siemiatycz”
  3. Strona internetowa nadleśnictwa.